fbpx

ИЗВАДКА ОТ

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ,

АКТУАЛИЗИРАНИ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18, КОИТО ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ОТ 00:00 ЧАСА НА 30 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА, като част от пълния текст на Общи условия за използване на услугата.

Чл. 24

Алинея 24.01 (допълнена)

В частност elvis.bg и неговите филиали, дъщерни предприятия, служители, директори, представители, партньори и лицензодатели не гарантираме, че:

д) Няма възможност за незаконосъобразното използване на системата. Начинът и целите, по които Системата се експлоатира от потребителите е изцяло на тяхна отговорност. В случай, че е установено незаконосъобразно използване на Системата, потребителя поема цялата отговорност пред съответните контролни, държавни и други органи, администрации и институции.

Алинея 24.11 (нова)

РАБОТА С ФИСКАЛНИ КАСОВИ АПАРАТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ (За български фирми)

  1. Комуникацията с фискално касово устройство се извършва чрез опционално избрана в абонамента на потребителите „добавка за касов апарат“, която не е задължителна в общия случай на потребители, които извършват операции само чрез банкови преводи. Няма никакъв друг начин за комуникация с фискално устройство, освен чрез така посочения, както и Системата не може да регистрира извършване на сделка между контрагенти, с плащане в брой, освен ако не е извършено чрез фискален касов апарат, който е регистрирал надлежно транзакцията. В последния случай, Системата „научава“ за извършените транзакции в брой пост-фактум, чрез обобщената информация, предоставена от касовия апарат след края на работно време или извън „режим продажби“, извън търговския обект.
  2. Системата не участва и не трябва да участва в управлението на продажбата, не е инсталирана, не се използва и не е достъпна в Търговския Обект, и не е свързана по никакъв начин с фискален касов апарат по време на продажби от него, а само предварително (извън режим продажби на касовия апарат) е предоставила данни на касовия апарат за продукти и цени, която продажба впоследствие (в режим продажби) изцяло, автономно и напълно се реализира единствено с фискален касов апарат. Системата се свързва само след приключване на работното време, по време на дневния фискален отчет (отново извън режим за продажби), за да изчете същата отчетна и обобщена информация, която се подава и към сървърите на НАП.
  3. ЕЛВИС.БГ  не носи никаква отговорност, ако Системата се използва от потребителите в нарушение на законоустановената рамка и на т.2 от настоящата Алинея.

ЧЛЕН 25

Алинея 25.01 (допълнена)  Ограничена отговорност

Вие изрично разбирате и приемате, че Elvis.bg и неговите филиали, дъщерни предприятия, служители, директори, представители, партньори и лицензодатели не носят отговорност към вас относно всякакви директни, индиректни, инцидентни, специални, последващи или примерни щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, финансови загуби, загуба на печалби, санкции, глоби и ограничения от държавни институции и контролни органи, репутация, информация, разходите за използване на аналогични услуги, или други невъзстановими загуби (дори ако bg са били информирани за възможността от такива щети), в резултат от:

(а) използването или невъзможността за използване на услугата;

(б) всички промени, направени на услуги или на временното или постоянно прекратяване на услугата или част от нея;

(в) неоторизиран достъп до или изменение на прехвърляните данни;

(г) изтриване, корупция или отказ за съхранение и / или изпращане или получаване на прехвърляните данни на или чрез Услугата; (д) изявления или поведение на трети лица, спрямо услугата; и (е) всеки друг въпрос, свързан с услугата.